quedar

  verb intransitiu
 1. [restar] quedar. Els pocs amics que li queden, los pocos amigos que le quedan.
 2. [convenir] quedar. Quedem per a dimarts, quedamos para el martes.
 3. [trobar-se] quedar, estar, encontrarse pron. La font queda a l'esquerra del camí, la fuente queda a la izquierda del camino.
 4. [esdevenir] quedarse pron. Quedà mut d'emoció, se quedó mudo de emoción.
 5. [en un estat] quedarse pron. Quedà vídua, se quedó viuda.
 6. [calmar-se] amainar, calmarse pron, apaciguarse pron. L'oneig ja queda, el oleaje ya amaina.
 7. jocs d'entreteniment [billar] quedar, quedarse pron.
 8. en què quedem? ¿en qué quedamos?
 9. per mi que no quedi por mí que no quede.
 10. quedar amb quedar con. He quedat amb l'Elisabet per a les vuit, he quedado con Isabel a las ocho.
 11. quedar bé (o malament) quedar bien (o mal).
 12. quedar en quedar en. Vam quedar en això, quedamos en esto.
 13. quedar endarrere (o enrere) quedar (o quedarse) atrás.
 14. quedar per quedar por. Queden molts plats per rentar, quedan muchos platos por fregar.
 15. quedar per merèixer familiarment quedarse para vestir santos, quedarse en el poyete p fr.
 16. quedar que quedar en que. Hem quedat que ho has de fer tu, hemos quedado en que tienes que hacerlo tú.
 17. verb pronominal
 18. [romandre] quedarse. Qui es quedarà aquesta nit?, ¿quién va a quedarse esta noche?
 19. [emparar-se] quedarse con. Es va quedar el canvi, se quedó con el cambio.
 20. quedar-s'hi figuradament [morir] quedarse ahí, quedar seco.