terme

  masculí
 1. [fita, vedruna] término.
 2. dret [circumscripció] término. Terme municipal, término municipal.
 3. [pla] término. Apareixen uns arbres a primer terme, aparecen unos árboles en primer término.
 4. [fi] término. Hem arribat al terme del viatge, hemos llegado al término del viaje.
 5. [termini] plazo, término. Haurà de presentar-se en el terme de deu dies, deberá presentarse en el término de diez días.
 6. comerç i mercat plazo. Avui he pagat l'últim terme, hoy he pagado el último plazo.
 7. gramàtica [paraula] término. Un terme científic, un término científico.
 8. matemàtiques término.
 9. [d'una proposició, d'un sil·logisme] término.
 10. plural [condicions] términos.
 11. plural dret [en un contracte] términos.
 12. figuradament término. Sempre restava en segon terme, siempre quedaba en segundo término.
 13. a curt, a llarg terme a corto, a largo plazo.
 14. comprar, vendre a termes comprar, vender a plazos.
 15. en darrer terme [finalment] en último término.
 16. en termes generals en términos generales.
 17. invertir els termes invertir los términos.
 18. portar (o dur) a terme llevar a término (o a cabo).
 19. posar terme a [donar fi] dar término a, dar cima a.
 20. terme mitjà [en estadística] término medio.
 21. terme municipal término municipal.