circumscripció

Pronúncia: sirkumskɾipsió
femení circonscription. Circumscripció administrativa, electoral, militar, eclesiàstica, circonscription administrative, électorale, militaire, ecclésiastique.