guarnir

Pronúncia: gwərní
    verb transitiu
  1. [fornir d'adornaments] garnir.
  2. [un animal de tragí] garnir, harnacher.
  3. irònicament [vestir estrafolàriament] habiller bizarrement, accoutrer, harnacher fam, fringuer fam, fagoter fam.
  4. figuradament [entabanar] tromper, abuser, attraper, avoir fam, entuber fam, pigeonner fam, estamper. T'han deixat ben guarnir!, tu t'es bien fait avoir
  5. marina, marítim garnir.
  6. gastronomia garnir, barder.
  7. verb pronominal
  8. [vestir-se estrafolàriament] s'accoutrer, se fringuer fam, se fagoter fam.