o2

Pronúncia: O
    conjunció
  1. (o bé) ou. Un o altre ho farà, l'un ou l'autre le fera.
  2. o... o bé... (bé... o bé..., ...o bé...) ou... ou... (ou bien... ou bien..., soit... soit...).
  3. (o siao sigui) ou bien. El burgmestre, o sia el batlle de Brussel·les, le bourgmestre, ou bien le maire de Bruxelles.
  4. interjecció
  5. oh.  6. Vegeu també:
    o1