possessió

Pronúncia: pusəsió
    femení
  1. [acció de posseir] possession.
  2. plural o singular dret [cosa posseïda] propriété sing.
    1. [d'un estat] possession sing.
    2. [propietat rústica] propriété sing.
  3. religió i medicina [deliri] possession.
  4. prendre (entrar enpossessió de dret prendre (entrer en) possession de.