a 2

preposició [amb l'article dona lloc a les contraccions al i als] [lloc] a [paesi e città che non iniziano per a]. Viure a Milà, abitare a Milano. || a. Restar a taula, restare a tavola. Quedar-se al llit, restare a letto. A quatre quilòmetres de distància, a quattro chilometri di distanza. || [lloc] in. Demà restaré a casa, domani resterò in casa. Tinc una casa a la muntanya, ho una casa in montagna. A pagès, in campagna. || [en una plaça, en una illa gran o en un país] in. Trobem-nos a la plaça (o al centre), troviamoci in piazza (o in, o nel centro). Tenim coneguts a Mèxic, abbiamo dei conoscenti in Messico. Visc a Sicília, abito in Sicilia. Ens estem a Hongria, abitiamo in Ungheria. || [dintre] in. Tinc el rellotge a la butxaca, ho l'orologio in tasca. Les claus són al calaix, le chiavi sono nel cassetto. || [moviment] a. Anar al teatre, andare a teatro. Anar al cinema, andare al cinema. Arribar a una conclusió, giungere ad una conclusione. || [cap a un poble o ciutat] a. Anar a Barcelona, andare a Barcellona. || [prop de, a la vora de] a. Anar al mar, andare al mare. || [dintre] in. Tirar-lo al mar, buttarlo in mare. El vaixell entra al port, la nave entra in porto. Vaig al jardí, vado in giardino. Portar a taula, portare in tavola. || [cap a una illa o un país] in. Anar als Estats Units d'Amèrica, andare negli Stati Uniti d'America. Anem a França, andiamo in Francia. Volen anar a Sardenya, vogliono andare in Sardegna. || [indicant posició superior] su. El llibre és a la taula, il libro è sul tavolo. || [temps] a. A les tres, alle tre. Es lleva a les nou, si alza alle nove. A l'edat de trenta anys, all'età di trent'anni. || [estacions de l'any] in. Som a l'estiu, siamo in estate. || [dates] in. Al mes de gener, nel mese di gennaio. Al segle XIX, nel diciannovesimo secolo. || [moment del dia] [non si traduce]. El 23 de maig al matí, il 23 maggio mattina, la mattina del 23 maggio. Demà a la tarda, domani sera. || [terme final d'un espai de temps] a. Arribar a vell, arrivare alla vecchiaia. Treballar de sol a sol, lavorare del mattino alla sera. || [preu] a. A deu euros el quilo, a dieci euro il kilo. || [complement datiu] a. Donar un llibre als amics, dare un libro agli amici. || [complement d'objecte de verbs] a. Acostumar-se al fred, abituarsi al freddo. || [complement directe, quan és un pronom personal fort] [non si traduce]. Estimava a ella, no a tu, amava lei, non te. || [complement directe per tal d'evitar ambigüitats] [non si traduce]. Interrogar-se l'un a l'altre, interrogarsi l'un l'altro. || [davant d'infinitiu regit per un verb transitiu] a, in. Trigaven a fer-ho, tardavano a farlo. Tot consisteix a fer bé les coses, tutto sta nel (o a) fare bene le cose. || [davant d'infinitiu regit per un verb transitiu] a. Començar a treballar, cominciare a lavorare. || [davant d'infinitius dependents de verbs que expressen percepció dels sentits] [non si traduce]. T'he vist a venir, ti ho visto venire. S'ha sentit a dir..., si è sentito dire... || [davant d'infinitius dependents d'adjectius] a. És ràpid a comprendre les coses, è svelto a (o nel) capire le cose. || da. No tinc res a fer, non ho niente da fare. No hi ha res a dir, non c'è niente da dire. || [en locucions adverbials de manera] a. A peu, a piedi. Arròs a la marinera, riso alla marinara. || [amb l'article definit i la preposició] de] [non si traduce]. Al damunt de, su.


Vegeu també:
a1