banya

femení corno m [pl -a]. Les banyes del bou, del cérvol, le corna del bue, del cervo. || [d'insecte] antenna, corno m. || [vas] corno m. || [matèria] corno [pl -i]. Pinta de banya, pettine m di corno. || [punta] corno m, estremità, punta. || [d'enclusa] cornetto m, corno m. || [en l'àncora d'un rellotge] unghia. || mar [de l'argue] barra, sbarra. || [bony al front] bernoccolo m, corno m. || elect antenna. || banya de cabra bot canterella. || ficar la banya en un forat fig puntare i piedi a terra, impuntarsi, ostinarsi. || portar banyes fig avere (o portare) le corna. || posar banyes a algú fig fare le corna a (o ingannare, o tradire) qualcuno.