benhaja

[i les formes benhages i benhagen per a la 2a pers sing i la 3a pers pl] interjecció beato sia!, lodato sia!