de 2

[d' davant vocal o h] preposició d'. || [allunyament, separació] da. La ploma se li escapà de les mans, la penna gli sfuggi dalla (o di) mano. L'han expulsat del partit, è stato spulso dal partito. || [punt de partida] da. He anat de Barcelona a Tarragona, sono andato da Barcellona a Tarragona. Li penjava del coll, gli pendeva dal collo. || [procedència, origen] da. Aquest tren ve d'Alacant, questo treno viene da Alicante. Nasqué de pares esclaus, nacque da genitori schiavi. || [distància, mesurament] da. Som a dos quilòmetres del poble, siamo a due chilometri dal paese. Hi caben de dos a tres litres, ci stanno da due a tre litri. || [temps] da. Obre de vuit a nou, apre dalle otto alle nove. || [càlcul] da. Quants en van, de tres a cinc?, quanto fa (o manca) da tre a cinque? || [amb pp] di. Aquesta carn és feta d'ahir, questa carne è di ieri. || [durada, espai de temps] di. Hi anirem de nit, ci andremo di notte. || da. De menut va viure a Milà, da piccolo visse a Milano. || [manera] in. De bona fe, in buona fede. De genollons, in ginocchio (o ginocchioni). || come. El qualificaren de savi, lo qualificarono come saggio. || [causa, motiu] da, di, per. Plorava de vergonya, piangeva di (o dalla, o per la) vergogna. || di. Morir-se de por, morire di [o dalla, o per la] paura. || [referència] di. Què pensen de mi?, che (o cosa) pensano di me? || [seguit d'un adjectiu] da. Això vessa de ple, questo trabocca da tanto pieno che è. || [qualitat, condició] di. Un home de bon cor, un uomo di buon cuore. De color blau, di colore azzurro. || [matèria] di. Un braçalet de plata, un braccialetto d'argento. || [contingut] di. Un got d'aigua, un bicchiere di acqua. || [assumpte] di. Una lliçó d'història, una lezione di storia. || [procedència] di. Vent de tramuntana, vento di tramontana. Vi d'Alsàcia, vino dell'Alsazia. || [mitjà] a. Molí de vent, mulino a vento. || di. Un cop d'espasa, un colpo di spada. || [destinació, finalitat] da. Una màquina d'escriure, una macchina da scrivere (o da battere). || [possessió] di. Els llibres d'en Joan, i libri di Giovanni. || [agent de la passiva] da. És fet d'ell, è fatto da lui. || [introdueix l'objecte de l'acció] di. Dubtar de tot, dubitare di tutto. || [entre un verb auxiliar i un infinitiu] [non si traduce]. Me n'haig d'anar, me ne devo andare. Acaben de dir-m'ho, me l'hanno appena detto. || [introdueix l'infinitiu en funció de complement directe] di. Què has decidit de fer?, cosa hai deciso di fare? Prova de fer-ho, tenta di farlo. || [introdueix l'infinitiu en funció de subjecte del verb] di. M'ha agradat molt de tornar-te a veure, mi ha fatto molto piacere [di] rivederti. || [aposició al nom propi] di. El mes d'abril, il mese d'aprile. || [darrere adjectiu] [non si traduce] Pobre de tu, povero te (o guai a te). || [complement de l'adjectiu qualificatiu] di. Està segur de si mateix, è sicuro di se stesso. És lletja de cara, è brutta di faccia. || [partitiu] di. Què hi ha de nou?, cosa c'è di nuovo? Tres de vosaltres, tre di voi. || [introdueix els adjectius qualificatius que són atributs del pronom feble en] di. Si aquestes camises no t'agraden, compra-te'n d'altres, se queste camicie non ti piacciono, compratene delle altre. || [en construccions de comparatiu i superlatiu] di. El millor de tots, il migliore di tutti. || [ressalta un terme nominal posant-lo fora de la frase] [non si traduce] En vols, de vi?, vuoi vino?


Vegeu també:
de1