discutir

verb transitiu discutere, considerare, esaminare. Discutir un text, discutere un testo. || [contradir] discutere, contestare.

verb intransitiu discutere, parlare, disputare. Discutirem sobre política, discutiremo (o parleremo) di politica.