el
| la

[plural els, les] article masculí singular il. El cavall, il cavallo. Els joves, i giovani. Els horts, gli orti. || lo [davanti alle parole m sing, incomincianti per gn, pn, ps, sc, s impura, x, z e davanti a parole che cominciano per i, y, j, seguita da vocale]. L'estat, lo stato. El iode, lo iodio. || [l' davant vocal o h, llevat quan és semiconsonant] l'. L'hotel, l'hotel. L'arbre, l'albero. || [davant de noms personals, pren sovint la forma en davant de consonant] [non si traduce]. El Pere, Pietro. || [davant adjectiu abstracte] il. El sublim i el bell, il sublime e il bello. Això és el que em sap greu, questo è quello (o la cosa) che mi dispiace. || [davant possessiu] il. El meu pare, [il] mio padre. Els seus papers, le sue carte. || el que quello (o la cosa) che. || el qui colui che.

pronom [i les formes l', 'l, -lo, -el, -l'] [acusatiu del pronom masculí de tercera persona] [de persona] lo. El penjaren, lo impiccarono. Porteu-nos-el, portatecelo. Porteu-l'hi, portateglielo. || [de cosa] lo. Has de tenir-lo, devi averlo. Ja l'has caçat?, l'hai già cacciato? Agafa'l, prendilo. || [predicat nominal] [non si traduce]. No l'és pas, el nen, non è il bambino.