permetre

[pp permès] verb transitiu permettere, autorizzare. Permetre una manifestació, permettere una manifestazione. || permettere, consentire. Aquest ordinador permet de fer càlculs molt complicats, questo computer permette di fare calcoli molto complessi.

verb pronominal permettersi, prendersi la libertà. M'he permès d'entrar sense trucar, mi son permesso d'entrare senza bussare. || em permeteu? permette? || em permet que li digui...? mi permetta di dirle...?