rosa

femení bot rosa. || arquit [rosassa] rosone m. || med rosolia, rubeola. || estar sobre un llit de roses fig essere su un letto di rose. || fresc com una rosa fig fresco come una rosa, essere un bocciolo di rosa. || no hi ha roses sense espines fig non c'è rosa senza spine. || rosa de bardissa bot rosa di macchia (o canina). || rosa de Jericó bot rosa di Gerico, anastatica. || rosa dels vents (o nàutica) mar rosa dei venti. || veure-ho tot de color de rosa fig vedere tutto roseo.

adjectiu invariable rosa. || fig dolce, piacevole, roseo -a. || adjectiu i masculí [color] rosa.