Es mostren 3 resultats

-gen
| -gena

-gen

Body
Forma sufixada del mot grec génos ‘naixement, raça’, que significa ‘que genera’, ‘que produeix’. Ex.: biogen, electrogen.

-gen
| -gena

gen.

gen.

gen

gen