Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

casta


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">casta</title>

Accessory
Etimologia: d’origen incert, possiblement d’un germ. gòt. *kasts ‘grup d’animals, niada’ 1a font: s. XV
Body
  femení
 1. Raça, llinatge, estirp, d’homes o d’animals. Un personatge nat de digna casta. De quina casta és aquest animal?
 2. Mena, qualitat, natura, d’una persona o d’una cosa. De bona casta. De mala casta.
 3. religions orientals A l’Índia, cadascun dels estaments, generalment hereditaris, que formen la divisió jeràrquica de la societat.
 4. per extensió i figuradament Classe o ordre de persones que, gràcies a privilegis hereditaris, de professió, etc., té un esperit d'exclusió respecte a les altres classes de la societat. La casta nobiliària, militar. Esperit de casta. Tenir algú els prejudicis de la seva casta.
 5. entomologia En els insectes socials (abelles, formigues, etc.), grup de funció especialitzada.

casta

cast
| casta


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">cast</title>

Accessory
Etimologia: del ll. castus, -a, -um ‘pur’ 1a font: c. 1200, Hom.
Body
  adjectiu
  1. Dit de qui s’absté de tot plaer sexual considerat il·lícit.
  2. per extensió Dit de qui s’absté de pensaments impurs. Un home cast. La casta Susanna.
 1. Conforme a la castedat. Costums casts. Paraules castes.
 2. les castes germanes mitologia Les muses.

cast
| casta