Es mostren 2 resultats

cirurgià
| cirurgiana

cirurgià
| cirurgiana

cirurgia


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">cirurgia</title>

Accessory
Partició sil·làbica: ci_rur_gi_a
Etimologia: del ll. chirurgĭa, i aquest, del gr. kheirourgía ‘treball manual; operació quirúrgica’, der. de kheirourgós ‘treballador amb les mans’, comp. de kheír ‘mà’ i érgon ‘treball’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
    femení cirurgia
  1. Part de la medicina que té per objecte tractar les malalties, les deformitats, els traumatismes, etc., per mitjà d’operacions fetes amb la mà o amb instruments.
  2. cirurgia estètica (o plàstica) Branca de la cirurgia que tracta de la reconstrucció dels teguments amb finalitat terapèutica o estètica.

cirurgia