Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

complex
| complexa


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">complex</title>

Accessory
Etimologia: del ll. complexus, -a, -um, íd. 1a font: s. XV, Ausiàs
Body
 1. adjectiu
  1. No simple, que enclou moltes parts diverses.
  2. Complicat.
  3. Dit de tot allò que comprèn parts o elements discernibles, especialment quan donen unitat al conjunt.
  4. lògica Dit d’un terme que consta d’un mot principal i d’una explicació o determinació complementària, d’una proposició quan un dels termes és complex, i d’un sil·logisme quan ho és un dels termes de la conclusió.
 2. masculí Conjunt de coses o de parts relacionades entre elles, de manera que compleixen o satisfan una mateixa condició.
 3. masculí
  1. psicologia Conjunt de tendències inconscients que determinen les activitats i el comportament de l’individu. Complex de castració.
  2. per extensió Qualsevol preocupació més o menys obsessiva provocada pels propis defectes físics, mancances, frustracions, etc. Estava carregat de complexos.
  3. complex d’Adonis psicologia Preocupació extrema per tenir un cos més musculat.
  4. complex d’Èdip psicologia Segons la psicoanàlisi, conjunt inconscient i organitzat dels impulsos amorosos i hostils que l’infant experimenta enfront dels seus pares o substituts, en la forma positiva, amb el desig de la mort del progenitor del mateix sexe i desig sexual envers el progenitor de sexe oposat i, en la forma negativa, a la inversa.
  5. complex d’Electra psicologia Segons la psicoanàlisi, complex d’Èdip en la forma que correspon als infants de sexe femení.
 4. masculí química Compost químic que conté un àtom o un ió central, generalment d’un metall de transició acceptador d’electrons, voltat d’un grup d’ions o de molècules donadors d’electrons, el qual grup tendeix a conservar la seva identitat fins i tot en solució, bé que és susceptible de dissociació parcial.
 5. complex argil·lohúmic pedologia Conjunt de substàncies produïdes per unió entre àcids húmics i argila col·loidal, en forma difícil de separar fins i tot per mitjans químics.
 6. complex (o aparell) de Golgi citologia Conjunt d’estructures membranoses del citoplasma cel·lular constituït per cisternes aplanades i vesícules, que actua com un centre d’empaquetatge dels enzims i d’altres proteïnes formats en els ribosomes del reticle endoplasmàtic.
 7. complex glaciofluvial geomorfologia Conjunt de formes de relleu que es donen a la part final d’una glacera i que han estat construïdes conjuntament pel glaç i per les aigües que provenen de la fusió d’aquest glaç.
 8. complex industrial economia Conjunt d’empreses amb més o menys lligams jurídics, interrelacionades entre elles pel fet que els productes d’una constitueixen les primeres matèries d’una altra o d’altres.
 9. complex turístic turisme, viatges Conjunt d’empreses turístiques situades en un indret, generalment d’una mateixa propietat, que ofereixen diversos serveis turístics, com ara allotjament, restauració, lleure o comerç.

complex
| complexa

sinaptinemal, complex


<title type="display">sinaptinemal, complex</title>

Body
citologia i genètica Estructura axiforme que apareix en la profase de la meiosi, constituïda per dues línies laterals denses —les estructures dels cromosomes no aparellats— enroscades entre elles, que flanquegen una línia central o filament medial.

sinaptinemal, complex