Es mostren 2 resultats

comunicació


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">comunicació</title>

Accessory
Partició sil·làbica: co_mu_ni_ca_ci_ó
Etimologia: del ll. communicatio, -ōnis, íd. 1a font: s. XV
Body
  femení
  1. Acció de comunicar o de comunicar-se;
  2. l’efecte.
  3. comunicació especial dret penal Comunicació entre l’intern d’un centre penitenciari i els seus familiars o coneguts propers en la qual és possible el contacte físic.
 1. sociologia
  1. filosofia Acció i procés de transmetre un missatge, amb establiment d’una relació i una interacció socials.
  2. comunicació de massa Transmissió de significats culturals dirigida a un gran públic, feta a través dels mitjans d’informació.
 2. Aportació científica a una reunió d’estudiosos. Presentar una comunicació a un congrés.
 3. plural Conjunt de camins, de carreteres, de carrils, de rutes marítimes, de rutes aèries, etc.
 4. comunicació
  1. Interacció social establerta entre un emissor i un receptor, basada en l’intercanvi d’informacions.
  2. comunicació no verbal Comunicació que es duu a terme amb mecanismes altres que els de la verbalitat o lingüístics, per exemple mitjançant el gest, la mirada, l’expressió facial o l’ús de l’espai.
 5. telecomunicacions Transmissió d’informació d’un punt a un altre mitjançant un enllaç telefònic, telegràfic, radioelèctric, etc.

comunicació

mix de comunicació


<title type="display">mix de comunicació</title>

Body
masculí economia i publicitat Conjunt de comunicacions, que comprèn fonamentalment la publicitat, la promoció de vendes, el màrqueting directe i les relacions públiques, de què se serveix una organització per a donar-se a conèixer, informar el mercat, persuadir-lo perquè compri els seus productes o serveis i per a difondre els compromisos de tipus social que té assumits.

mix de comunicació