Es mostren 2 resultats

eixida


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">eixida</title>

Accessory
Partició sil·làbica: ei_xi_da
Etimologia: de eixir 1a font: 1150
Body
    femení
  1. Sortida.
  2. plural dialectal Afores, camps que volten una població.
  3. construcció Espai clos i descobert a la part posterior o lateral d’un edifici i en comunicació amb aquest.
  4. anar d’eixida dialectal Anar eixit.
  5. eixida de mas història del dret Quantitat que, a més de la redempció o remença, cobrava el senyor d’un mas o d’una borda quan el pagès deixava el feu.

eixida

eixit
| eixida

eixit
| eixida