Es mostren 2 resultats

flora


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">flora</title>

Accessory
Etimologia: del ll. Flōra, nom de la deessa de les flors 1a font: 1911
Body
  femení
 1. botànica
  1. Conjunt d’espècies vegetals que creixen en una regió o en un territori.
  2. per extensió Estudi de la flora d’una regió o d’un territori.
  3. Obra que tracta de la flora d’una regió o d’un territori.
 2. microbiologia
  1. Conjunt de microorganismes d’un òrgan o d’un medi.
  2. flora intestinal Conjunt de bacteris simbiòtics comensals del budell gros dels vertebrats que fermenten restes orgàniques no digerides, les quals formaran part dels excrements.

flora

-flor
| -flora

-flor
| -flora