Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

oïda

oïda

oidà


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">oidà</title>

Accessory
Partició sil·làbica: oi_dà
Etimologia: d’origen incert, molt probablement és la continuació de l’ant. interjecció odà amb l’influx de oi2; odà, d’altra banda, sembla molt un comp. de oh da, amb el segon element d’origen incert 1a font: c. 1900, Verdaguer
Body
interjecció Exclamació d’alegria o de sorpresa motivada per un fet favorable, beneficiós.

oidà