Gran Diccionari

Es mostren 2 resultats

pair


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">pair</title>

Accessory
Partició sil·làbica: pa_ir
Etimologia: probablement d’un preromà paki-, pakti-, emparentat amb l’indoeuropeu pekw- ‘coure; digerir’, que, encreuat amb pezd-, pazdi- ‘fer ventositats’, pogué donar *pazdire, paidire 1a font: 1275
Body
    verb transitiu
  1. Digerir. No paeix bé els llegums. Una vianda difícil de pair, de bon pair, de mal pair.
  2. usat absolutament El malalt menja, però no paeix.
  3. figuradament Suportar, tolerar. No el puc pair, aquell botifler!

pair

au-pair*

au-pair*