Gran Diccionari

Es mostren 3 resultats

vas


<ptr type="DIEC_2nd_ed"/>
<title type="display">vas</title>

Accessory
Etimologia: del ll. vg. vasum, ll. cl. vas, -is ‘vas, recipient’ 1a font: s. XIV, Llull
Body
  masculí
  1. art Nom genèric de tot recipient de metall, terrissa, vidre, fusta, etc., de forma variada, amb nanses o sense, destinat a diversos usos, especialment a contenir un líquid.
  2. vas de precipitats química Vas cilíndric de vidre, resistent al foc, més alt que ample o de proporcions semblants, proveït de bec i sovint graduat, que té una gran aplicació en les tasques experimentals de la química.
  3. vas d’expansió calefacció Recipient situat a una altura superior a les conduccions d’una instal·lació de calefacció central d’aigua calenta, a les quals va unit per un tub i que comunica amb l’atmosfera mitjançant un orifici que serveix per a permetre les dilatacions i les contraccions del líquid causades pels seus canvis de temperatura.
  4. vasos comunicants física Sistema format per dos recipients o més units entre ells per sota del nivell de fluid (líquid o gas) que contenen, en el qual es compleix l’equació fonamental de la hidroestàtica.
  5. vas sagrat religió i litúrgia Vas destinat al culte, en qualsevol religió.
 1. figuradament cristianisme
  1. Atribut tradicional aplicat a la Mare de Déu, recollit en la lletania lauretana. Vas espiritual.
  2. vas d’elecció Subjecte triat especialment per Déu per a un ministeri singular.
 2. per extensió Cavitat on hom enterra els morts; sepultura.
 3. anatomia animal Qualsevol dels conductes per on circulen els líquids del cos, especialment la sang, la limfa i el quil.
 4. botànica
  1. Nom aplicat a qualsevol cèl·lula conductora morta.
  2. Tràquea.
  3. Tub.

vas

vas-

vas-

apol·linar, vas


<title type="display">apol·linar, vas</title>

Body
història Cadascun dels quatre vasos d’argent de forma cilíndrica que duen inscrits els topònims des de Cadis fins a Roma (amb les milles d’un indret a l’altre) corresponents als itineraris dels segles I-II.

apol·linar, vas