El Diccionari català-italià, juntament amb el Diccionari italià-català (en preparació), forma la parella de diccionaris que relaciona el català i l'italià més completa i actualitzada del mercat.

Conté:

  • 44.000 entrades
  • 93.000 accepcions
  • 19.000 locucions, frases fetes i refranys
  • 11.000 exemples d'ús
  • 1.400 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

Presenta el contingut actualitzat del Diccionari català-italià publicat en paper el 1992 i reimprès posteriorment amb revisions. El text ha estat elaborat per Rossend Arqués, amb la col·laboració d’Adriana Padoan, Rosa Sodero, Donatella Tomat i Xavier Solsona.

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

  català / italià
abs absolut, absolutament / assoluto, assolutamente
aeron aeronàutica / aeronautica
agg adjectiu / aggettivo
agr agricultura / agricoltura
anat anatomia / anatomia
angl anglicisme, anglès / anglicismo, inglese
ant antic / antico
arquit arquitectura / architettura
art art / arte
astr astronomia, astrologia / astronomia, astrologia
aut automòbil, automobilisme / automobile, automobilismo
avv adverbi / avverbio
biol biologia / biologia
bot botànica / botanica
cast castellanisme / spagnolo
[Cat] dels Països Catalans / dei Paesi Catalani
cat català, catalanisme / catalano, catalanismo
cin cinematografia / cinematografia
com comerç / commercio
cong conjunció / congiunzione
constr construcció / costruzione, muratura
crist cristianisme, Església / cristianesimo, Chiesa
desp despectiu / dispregiativo
dispr despectiu / dispregiativo
dr dret / diritto
econ economia / economia
elect electricitat / elettricità, elettrotecnica
enseny ensenyament / scuola
entom entomologia / entomologia
esport esport / sport
f femení / femminile
fam familiar / familiare
ferroc ferrocarril / ferrovia
fig figurat / figurato
filos filosofia / filosofia
fís física / fisica
fotog fotografia / fotografia
fr gal·licisme, francès / francesismo, francese
gal·l gal·licisme, francès / francesismo, francese
gastr gastronomia / gastronomia
geog geografia / geografia
geol geologia / geologia
geom geometria / geometria
gràf arts gràfiques, impremta / grafica, stampa
gram gramàtica, gramatical / grammatica, grammaticale
heràld heràldica / araldica
hist història, històric / storia, storico
ict ictiologia / ittiologia
imper imperatiu / imperativo
imperf imperfet / imperfetto
impr impròpiament / impropriamente
ind indicatiu / indicativo
inf, inf infinitiu / infinito
inform informàtica / informatica
intr intransitiu / intransitivo
inv invariable / invariabile
iron irònic / ironico
iròn irònic / ironico
jocs jocs / giochi
lat llatí / latino
letter literari / letterario
ling lingüística / linguistica
lit literatura / letteratura
llat llatí / latino
loc adv locució adverbial / locuzione avverbiale
loc avv locució adverbial / locuzione avverbiale
loc llat locució llatina / locuzione latina
m masculí / maschile
mar marina / marina
mat matemàtica / matematica
mec mecànica / meccanica
med medicina / medicina
metal·l metal·lúrgia / metallurgia
meteor meteorologia / meteorologia
metr metrologia / misure
mil militar / militare
min mineria, mineralogia / tecnica mineraria, mineralogia
mit mitologia / mitologia
mús música / musica
numis numismàtica / numismatica
ornit ornitologia / ornitologia
paleont paleontologia / paleontologia
pers persona, personal / persona, personale
pesc pesca / pesca
pl, pl plural / plurale
poèt poètic / poetico
poèt poètica / poetica
polít política / politica
pp participi passat / participio passato
pr present / presente
prep preposició / preposizione
pron pronominal / pronominale
p fr poc freqüent / raro
psic psicologia / psicologia
quím química / chimica
ràd radiotelevisió / radiotelevisione
raro poc freqüent / raro
reg regional / regionale
region regional / regionale
relig religió / religione
sing singular / singolare
sp species ‘espècie’ / species ‘specie’
sp castellanisme / spagnolo
ssp subspecies ‘subespècie’ / subspecies ‘sottospecie’
subj subjuntiu / modo congiuntivo
taurom tauromàquia / tauromachia
teat teatre / teatro
tecn tecnologia, indústria / tecnologia, industria
ted alemany / tedesco
tèxt indústria tèxtil / industria tessile
tr transitiu / transitivo
transp transports / trasporti
v verb / verbo
var varietat / varietà
veter veterinària / veterinaria
volg vulgar / volgare
vulg vulgar / volgare
zool zoologia / zoologia