El Diccionari català-francès, juntament amb el Diccionari francès-català, també disponible en aquest portal, forma la parella de diccionaris que relaciona el català i el francès més completa i actualitzada del mercat.

Conté:

  • 60.000 entrades
  • 112.000 accepcions
  • 23.000 locucions, frases fetes i refranys
  • 13.000 exemples d'ús
  • 1.700 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
  • pronúncia figurada de les veus catalanes

Presenta el contingut actualitzat del Diccionari català-francès publicat en paper el 2001 i reimprès amb revisions en múltiples ocasions. El text ha estat elaborat per Cristià Camps i Renat Botet i revisat per Françoise Lenoir Jamelot, Jordi Trilla Segura, David Sánchez Vaqué i Oriol Gil Sanchis.

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

  català / francès
abs ús absolut del verb / emploi absolu du verbe
adj, adj adjectiu / adjectif
adj f adjectiu i nom femení / adjectif et nom féminin
adj m adjectiu i nom masculí / adjectif et nom masculin
adj m f adjectiu i nom masculí i femení / adjectif et nom masculin et féminin
adv, adv adverbi / adverbe
ant antic, antiquat / vieux, vieilli
desp despectiu / péjoratif
f nom femení / nom féminin
f/m nom preferentment femení / nom de préférence féminin
fam llenguatge familiar / langue familière
ger gerundi / gérondif
imper imperatiu / impératif
ind indicatiu / indicatif
inf infinitiu / infinitif
infr infreqüent / peu fréquent
intr, intr intransitiu / intransitif
inv invariable pel que fa al nombre / invariable en nombre
loc adv locució adverbial / locution adverbiale
m nom masculí / nom masculin
m/f nom preferentment masculí / nom de préférence masculin
pers persona, personal / personne, personnel
pl plural / pluriel
poèt poèticament / poétiquement
pop llenguatge popular / langue populaire
pp participi passat / participe passé
pr present / présent
prep preposició / préposition
pron pronom, pronominal / pronom, pronominal
reg regionalisme / régionalisme
sing, sing singular / singulier
sp species ‘espècie’ / species ‘espèce’
ssp subspecies ‘subespècie’ / subspecies ‘sous-espèce
subj subjuntiu / subjonctif
tr transitiu / transitif
v, v verb / verbe
var varietat / variété
vulg llenguatge vulgar / langue vulgaire