El Diccionari català-castellà en línia presenta el contingut actualitzat del Diccionari català-castellà publicat en paper el 1987 i reimprès amb revisions en múltiples ocasions.

Conté:

  • 56.200 entrades
  • 105.000 accepcions
  • 17.000 locucions, frases fetes i refranys
  • 15.000 exemples d'ús
  • 2.200 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics

El diccionari està actualitzat d'acord amb la normativa ortogràfica de l'Institut d'Estudis Catalans.

Abreviacions emprades en el diccionari

abs usat absolutament
adj adjectiu
al alemany
adv adverbi
amer americanisme
ant antic, antigament
apòc apòcope
[Cat] dels Països Catalans
cat català, catalanisme
conj conjunció
desp despectiu
dim diminutiu
f femení
fam familiar
fig figurat
fr francès
fut futur
ger gerundi
hist història
imper imperatiu
imperf imperfet
impers impersonal
impr impròpiament
ind indicatiu
inf, inf infinitiu
ingl inglés ‘anglès’
intr intransitiu
inv invariable
it italià
lat latín ‘llatí’
llat llatí
m masculí
n pr nom propi
pers persona
pl plural
poét poèticament
pp participi passat
pr present
prep, prep preposició
pron pronom, pronominal
p fr poc freqüent
reg regional
sing singular
sp species ‘espècie’
ssp subspecies ‘subespècie’
subj subjuntiu
tr transitiu
v verb
var varietat
vulg vulgar