agent

 1. correter
  corredor
  corresponsal
  comissionista
  representant
  mandatari (per oposició a mandant)
  mitjancer
  negociador
  delegat
  emissari
  tractador
  apoderat
  factor, persona que dirigeix, en nom propi o per compte d'altri, un establiment mercantil.
  gestor
  procurador
  intermediari.
 2. espia.© Manuel Franquesa