ajuntar

 1. Posar juntes persones o coses, fer-les anar juntes.
  rejuntar
  unir (→)
  reunir (→)
  afegir (→)
  acoblar
  encoblar
  agregar
  agombolar (≠ gomboldar). La gent s'havia anat agombolant al voltant de l'orador.
  aplegar
  apinyar. Els carreters s'havien apinyat vora el foc.
  acumular
  apariar, ajuntar dos (esp. mascle i femella) de manera que formin parella.
  aparionar, ajuntar dues coses de manera que formin parell. La seva feina consistia a anar aparionant les sabates del munt.
  annexar. Annexar un document a d'altres.
  adscriure, ajuntar o agregar algú al servei d'un cos o entitat. L'han adscrit a l'ambaixada de París.
  annexionar, annexar una regió, una província, etc.
  col·ligar, ajuntar en un sol concepte, en una proposició general.
  coaptar, ajuntar, adaptant-les l'una a l'altra, diferents parts, esp. d'un os trencat, d'una juntura dislocada.
  abocar, ajuntar les boques de dos recipients, de dues eines.
  fusionar, ajuntar, fent-ne un sol tot, diferents coses, esp. partits, interessos, etc.
  copular, ajuntar, acoblar.
  entestar, ajuntar dues coses ajustant-les per llurs caps o extrems.
  encadellar, ajuntar dues fustes o posts, etc., encaixant un crestall de l'una dins un solc de l'altra.
  acollar (≠ collar), ajuntar formant colla. Compareu: endollar
  connectar, establir un lligam estret entre coses de la mateixa naturalesa.
  associar, ajuntar, encadenar, en el pensament. Associar dues idees.
  articular (→), ajuntar dues parts no d'una manera fixa, sinó deixant-los un joc determinat. El cúbit està articulat amb l'húmer.
  atropar, ajuntar formant colla, munió.
  aglomerar. La gent es va aglomerant en les grans ciutats.
  apomellar, ajuntar flors, cireres, etc., formant poms o pomells.
  conjuminar. Tot s'ha conjuminat contra meu.
  acabalar. Acabalar riqueses.
  adunar, reunir, ajuntar.
  arramassar, ajuntar allò que és escampat.
  ramassar, íd. (ramàs = rascle).
  rasclar, aplegar palla, herba, etc., amb el rascle.
  afeixegar, ajuntar coses formant feixos.
  conglobar, ajuntar quelcom formant una massa atapeïda, arrodonida.
  recollir, ajuntar coses disperses, especialment per treure'n un profit.
  arremolinar, reunir les ovelles en un ramat.
  concentrar, ajuntar en un sol cos o massa.
  cabdellar, acumular contínuament. Els deutes cabdellen interessos (Alc.).
  compilar o recopilar, ajuntar en una sola obra materials procedents d'altres obres o documents.
  arreplegar (→)
  Compareu: adherir, conglutinar, aglomerar, barrejar
  Antònims: Desajuntar. Desunir. Desacoblar.
 2. (ajuntar-se pron.)
  agomboiar-se, ajuntar-se dos o més per anar plegats.
  arruar-se, ajuntar-se formant una massa que es mou en un sentit determinat. Les aigües d'aquest vessant s'arruen just davant del poble.
  arrossar-se, ajuntar-se a una persona determinada, de categoria, per fer-se veure, per treure'n algun profit.
  embrancar, ajuntar-se dos camins. A cent passes de casa embranquen les dues carreteres.
  entroncar. Aquest camí entronca amb la carretera de Barcelona.
  convergir o concórrer. Dues línies que convergeixen (o concorren) en un mateix punt.
  afolcar-se (Alc.), ajuntar-se formant com un folc o ramat.
  arraïmar-se, ajuntar-se formant com un raïm. Els badocs es van arraïmar al voltant del xarlatà.
  eixamenar-se, ajuntar-se (persones o animals) formant com un eixam.
  arremolinar-se. La gent s'arremolinava a les portes.
  Antònims: Desaplegar-se. Desajuntar-se.© Manuel Franquesa