alba1

 1. L'hora de la primera claror del dia.
  (≠ albada: crepuscle del matí, temps que transcorre entre trenc d'alba i la sortida de sol)
  (≠ albor: llum de l'alba)
  (≠ aurora: claror rogent que precedeix la sortida del sol; moment de sortir el sol)
  matinada
  llostra, llostre o llustre, claror crepuscular.
  a punta de dia
  al cant del gall
  al gall cantant
  a punta d'alba
  al rompent de l'alba
  crepuscle.
 2. Rompre l'alba: Llostrejar o llustrejar (v. intr.). 3. Vegeu també:
  alba2© Manuel Franquesa