batre

 1. v. tr. Donar cops repetits sobre una cosa: batre el blat, batre nous, batre or, batre la llana.
  trillar, batre el gra amb el trill.
  batollar, batre amb les batolles o amb una batolla.
  mallar, batre la palla.
  vergassejar o verguejar, batre amb una vara o verga, esp. la llana.
  bregar, batre el cànem.
  esgramar, íd. Compareu: espadar o espadellar
  batifullar, batre un metall, esp. l'or, per reduir-lo a fulls molt prims.
  picar o repicar. Picar la llana d'un matalàs.
  espallussar, separar, batent, el gra del pallús.
  esgarbissar, separar, batent, el gra dels garbissos.
  maçolar, batre pells a cops de maça.
  colpejar o copejar, donar cops.
  debatre. Debatre ous.
  aiguabatre, batre (l'aigua), la terra, els sembrats, arbres, etc. Les plantes s'inclinaven, aiguabatudes pel ruixat.
  percudir
  tupar (dial.), donar cops, amb qualsevol finalitat.
  pegar (→)
  amaçar, batre amb una maça.
  amartellar, batre amb un martell.
 2. caure. Es diu del sol (per anal.) que bat sobre una cosa. Caure el sol de ple a ple. Queia un sol que estavellava els rocs.
 3. atacar.
 4. vèncer.
 5. (batre's pron.) → combatre, barallar -se.
 6. v. intr. Batre el cor, el pols.
  polsar, batre el pols.
  bategar
  palpitar
 7. petar. Petar de dents, batre les dents.
 8. alabatre, batre d'ales, un ocell.
  alejar, íd.© Manuel Franquesa