clavar

 1. ficar, enfonsar.
  Fer entrar un clau o una altra cosa dins d'un cos sòlid.
  reclavar, tornar a clavar.
  enclavar, ficar una cosa en un forat practicat en una altra.
  enfonsar. Enfonsar una estaca a terra.
  enfornar, íd.
  collar, clavar un cargol.
  clavillar, posar clavilles.
  clavetejar, guarnir de claus.
 2. Fixar una cosa per mitjà de claus o de quelcom equivalent.
  clauficar (Alc. ant.). Clauficaren Jesús a la creu.
  atacar, fixar una cosa clavant-la.
  enclavillar, fixar amb clavilles.
  collar, fixar amb cargols. Això ho collarem amb cargols de llautó.
  empernar, fixar amb perns.
  enxavetar, fixar amb una xaveta.
  Antònims: Desclavar. Descollar.
 3. Fam. → posar, pegar, fer, recordar, donar.
 4. posar -se a.
 5. menjar, beure.© Manuel Franquesa