conjunt1

m.
amàs, conjunt de coses amassades. Un amàs de provisions.
plega, conjunt de coses plegades, lligades, juntes. Una plega de tovallons. Una plega de cabdells.
lligall, conjunt de coses lligades juntes; es diu esp. de papers.
agregat, conjunt de diferents coses o persones unides per agregació.
colla. Una colla de llibres.
complex. Un complex arquitectònic.
arreplec. Un arreplec de músics ambulants. Un gran arreplec de fulles seques.
sort (Alc.). Una sort de diferents llibres.
munt
grup (→)
agrupació (→)
corporació. L'Ajuntament hi assistí en corporació.
encoblada, conjunt d'animals encoblats.
suma
total
tot (m.), conjunt enter de parts. Els diversos bastiments formaven un tot harmònic.
compost
tren, conjunt de màquines, estris que s'empren per a una mateixa operació. Un tren de laminar.
tim, conjunt d'esportistes que juguen plegats.
cos. El cos de bombers, el cos mèdic, el cos consular.
col·lectivitat
sèrie
lot, conjunt de coses que hom ven plegades. Un lot de llibres.
flor, en certs jocs de cartes, conjunt de tres o més cartes del mateix coll.
seguit
seqüela. Una llarga seqüela de mals.
tern, terna, trio, tercet (de tres)
qüern, quartet, quatreta (de quatre)
quintet, conjunt de cinc músics.
sextet, íd. de sis.
septet, íd. de set.
setena, conjunt de set coses, de set anys o dies.
desena
dotzena
tretzena
quinzena
vintena, trentena, etc.
centenar
miler
doset, treset, cinquet, siset, setet, conjunt de dos, tres, cinc, sis, set notes musicals.
Amb el sufix -am es formen gran quantitat de noms que expressen un conjunt de l'objecte (cadiram, ollam, etc.), de la persona (fraram, donam, criaturam, etc.) o de l'animal (ocellam, bestiam, aviram, etc.).


Vegeu també:
conjunt2


© Manuel Franquesa