dany

damnatge
detriment
estrall
mal
perjudici (→)
pèrdua. La pedregada ha ocasionat una gran pèrdua als pagesos.
soscaire, dany imprevist.
sinistre, gran dany causat per un accident. És una expressió usada esp. en les assegurances.
greuge, acció que mortifica greument algú, dany moral.
tort, dany causat injustament a algú.
malefici, dany causat per art d'encantament. També en sentit fig.
injúria, dany inevitable que ens causa alguna cosa. Les injúries del temps.
ultratge, íd. Els ultratges dels anys havien deixat senyalada aquella cara.
deterioració
espatlladura o espatllament, dany causat a una cosa.
desperfecte, dany no greu causat a un objecte.
desprofit, dany que una cosa causa a algú.
desservei, acció d'altri que ens perjudica.
sabotatge, dany causat a posta, especialment amb fins militars o polítics.
lesió, dany fet als drets o interessos d'una persona; esp. dany corporal.
menyscapte o menyscabament
desavantatge. Això li causa un gran desavantatge.
avaria, dany sofert per una cosa (una nau o la seva càrrega, objectes emmagatzemats, un vehicle, un mecanisme, un aparell).
cinglada (fig.), dany moral.
plaga
flagell


© Manuel Franquesa