demostrar

 1. Fer evident mitjançant el raonament.
  provar
  patentitzar o fer patent
  evidenciar
  justificar (per ext.), demostrar que una cosa és real. Els fets han vingut a justificar les vostres profecies.
  il·lustrar, aclarir una cosa amb comentaris o amb exemples.
  argüir. Aquestes concessions argüeixen la feblesa dels patrons.
  fer veure. No li puc fer veure que les coses van anar d'aquesta manera.
  fer tocar amb la mà (una cosa a algú) (fig.), donar-li'n proves evidents.
  confirmar. Tots els indicis confirmen la seva culpabilitat.
  corroborar. Aquests fets corroboren la nostra teoria.
  autenticar, demostrar l'autenticitat d'una cosa amb proves.
  documentar, demostrar una cosa amb documents autèntics.
  testificar, demostrar una cosa valent-se de testimonis o de documents autèntics.
  substanciar, establir la veritat d'una cosa amb proves.
  fer fe (d'una cosa), demostrar-la.
  reblar el clau (fig.), insistir en la demostració d'una cosa fins a deixar-la ben clara.
  refutar, demostrar que una cosa és falsa.
 2. Donar a conèixer amb signes exteriors els sentiments, etc.
  mostrar (→)
  palesar
  manifestar
  testimoniar o testimoniejar
  protestar, testimoniejar obertament, solemnement.
  exterioritzar
  acusar. Aquestes paraules acusen la seva gran por.
  desplegar (fig.), posar en evidència. Sempre desplegava una gran energia.
  accentuar (fig.). Aquella manera de parlar encara accentuava més la seva vanitat.
  revelar. Allò revelava la seva mesquinesa.
  afectar, demostrar un sentiment, etc., que hom no té. Afectava ignorància.© Manuel Franquesa