esposa

consort
cònjuge
muller
dona. Hi va anar amb la seva dona.
senyora
costella (al·lusió al mite bíblic)
meitat, en la frase la meva meitat (al·lusió a un mite grec).


© Manuel Franquesa