fort2

 1. adj.
  (Dit d'una persona, físicament o moralment)
  vigorós
  robust. Un home robust. Una complexió robusta.
  forçut (→)
  nerviüt
  musculós o musculat
  fornit
  ferreny, de complexió, caràcter, etc.
  atlètic
  herculi
  ésser un hèrcules
  ésser un tità, dit d'un home d'una gran potència física o intel·lectual.
  tenir la pell dura, ésser fort contra malalties, cops, adversitats.
  ésser fort com un roure
  ésser un roure
  enèrgic (voluntat, caràcter, etc.)
  baronívol
 2. Potent a produir un efecte, a acomplir un resultat.
  potent, que té força per a produir grans efectes. Una nació potent. El lleó és un animal molt potent.
  poderós. Un exèrcit poderós. Unes espatlles poderoses.
  puixant, que excel·leix en força.
  robust. Una fe robusta. Un motor robust. Una salut robusta.
 3. Que té una gran potència per a obrar o resistir.
  mascle, que té una energia viril. Un estil mascle. Una música mascla.
  sòlid
  ferm
  resistent
  ferrís o ferreny, fort com el ferro. Espatlles ferrisses.
  granític (fig.)
 4. Capaç de produir una pregona impressió, un gran efecte.
  atroç
  bàrbar. Un dolor bàrbar.
  infernal (calor, soroll, etc.)
  pujat o intens (color, to)
  estentori (crit, veu, so)
  enèrgic
  actiu (àcid, verí, etc.)
  sobrer, que ultrapassa la mesura ordinària en força. → capaç, instruït. 5. Vegeu també:
  fort1© Manuel Franquesa