habitació

 1. Acció d'habitar.
  aturada
  mansió
  sojorn
  demor ant. (≠ demora). Han fet llur demor prop de la ciutat.
  domicili
  estada. Farem estada vuit dies a París.
  residència. Tenia la residència a Suïssa.
  permanència
  arrest
  posada. On feu posada?
  Compareu: estiueig, hivernada o eixivernada
 2. Casa on hom habita.
  allotjament
  habitatge. El problema de l'habitatge, en els nostres dies.
  apartament
  estatge
  domicili
  habitacle
  residència
  posada, casa on hom habita transitòriament. Anà a visitar-lo a la seva posada.
  pis. Ja hem trobat pis: ara ens casarem.
  cau, habitació mesquina.
  falansteri, habitació d'una associació de persones.
  casa, lloc on hom habita, encara que no sigui pròpiament una casa (pis, barraca, etc.). Me'n vaig a casa. A casa no tenim telèfon.
 3. Esp. qualsevol de les cambres d'una casa.
  peça
  estança
  apartament
  cambra
  colomar, habitació elevada.
  sala, estança gran.
  estuba (per ext.), habitació molt calenta i abrigada.
  antova, habitació que per algun costat confina amb un forn, etc.
  retret, petita habitació d'una casa, destinada a diferents usos.
  cel·la (en un convent, una presó, etc.)
  entresolat, part superior de les dues en què un sostre fet a una certa altura divideix horitzontalment una habitació.
  terrabastall, íd.
  pavelló, habitació, en una caserna, destinada als oficials.
  mansarda, habitació situada sota un teulat inclinat, amb el sostre també en part inclinat.
  ranxo, en una nau, habitació destinada a la tripulació.
  habitació lacustre, construïda sobre pilars en un llac.© Manuel Franquesa