martell

maça, bloc de fusta dura travessat per un mànec en forma de martell; també, eina consistent en un tros de ferro fixat a l'extrem d'un bastó, emprada per a fer grava.
mall, martell gros, de mànec llarg.
martella, mall gros.
maceta, martell de paleta o mestre de cases.
escoda, martell de picapedrer, de doble tall.
picola, escoda petita.
buixarda, martell de picapedrer, en què les superfícies que treballen són proveïdes de puntes.
tallant, espècie de martell amb tall a tots dos costats, emprat per a tallar i treballar les pedres.
tallantó, martell de dos talls que els paletes usen per a tallar les rajoles.
Compareu: martinet o maça: espècie de martell mecànic molt gran.


© Manuel Franquesa