mestre

 1. (f. mestra o mestressa)
  institutor (f. institutriu)
  instructor (→)
  educador
  pedagog
  preceptor
  monitor
  iniciador, el qui inicia algú en una ciència, etc.
  professor (→)
  adoctrinador
  doctor, el qui ensenya coses de doctrina. Els doctors de l'Església.
 2. Dit, en un sentit ampli, d'aquell qui sap d'una cosa, per poder ensenyar, encara que no sigui mestre de professió.
  cap d'ala
  cap de brot, persona eminent en un ram d'activitats.
 3. compositor, constructor, director, superior.
 4. adj. perfecte.© Manuel Franquesa