model

 1. tipus
  arquetip o arquetipus, model original.
  prototip o prototipus, íd.
  paradigma
  estàndard. Aquestes peces no s'ajusten als estàndards internacionals.
  antetipus (≠ antitip), íd.
  mostra
  original
  norma
  pauta
  patró
  cartó o cartró, full de cartó o de llauna, retallat, que serveix de model per a traçar el perfil de les cornises, etc.
  plantilla, íd.
  gàlib, model de fusta o de ferro per a fer les quadernes i altres peces de les naus.
 2. mirall o espill (fig.). Era un mirall de cortesia.
 3. espècimen
  maqueta (d'una construcció)
  figurí (d'un vestit)
  maniquí (per als pintors, escultors, sastres)
  Compareu: àrbitre: el qui dona la pauta en alguna cosa. L'àrbitre de la moda, el qui dicta la moda en una ciutat o en un país.© Manuel Franquesa