multa

ban
penyorament
Compareu: pena pecuniària, sanció


© Manuel Franquesa