pana2

arrest.
avaria Compareu: estar com un ferrer sense carbó (Alc.): quedar-se en pana.


Vegeu també:
pana1


© Manuel Franquesa