permès

lliure. Entrada lliure a una exposició.
lícit
ésser llegut. A vós no us és llegut de fer-ho.
legal, permès per la llei. Un guany legal.


© Manuel Franquesa