reunió

 1. Acció de reunir o de reunir-se.
  adunació o adunança
  acte. L'acte solemne de la inauguració. Un acte multitudinari.
  ajuntament
  ajustament, ajustada o ajust
  agregació o reagregació
  arreplec o arreplega
  acoblament
  col·ligació (de fets, conceptes, etc.)
  codificació (de lleis en un codi)
  congregació, acció de congregar.
  associació
  amassament
  arruament
  aplegament
  atropament (de gent)
  manifestació, reunió de gent al carrer per a fer una demostració popular.
  acumulació o acumulament
  recull
 2. (de coses) → conjunt, unió.
  aplec (de persones, d'animals o de coses)
  agregat
  recull
  síntesi (d'idees)
  codi (de lleis)
  cúmul. Un cúmul de circumstàncies.
  acumulació
  carregada
  casament (fig.), reunió, coincidència de dues coses.
  selecció, reunió de les coses escollides com a millors.
  aglomeració
  ajustament, reunió de persones o de coses.
 3. (de persones) → colla, grup, assemblea.
  ajuntament, reunió de diferents persones.
  ajustament, íd.
  aplec o ajust. En aquell poble fan l'ajust per Sant Ramon.
  trobada, per a dialogar, fer una celebració, etc.
  congregació
  associació
  aglomeració
  ajustada, reunió de persones cridades a deliberar.
  ple (m.), reunió general d'una corporació.
  comunió, reunió dels qui professen la mateixa fe o les mateixes idees. La comunió protestant de Barcelona prospera.
  consulta, reunió de dues o més persones per aconsellar-se entre elles.
  sessió, cada una de les reunions d'una assemblea.
  entrevista (de dues o més persones)
  conventícola, reunió secreta per a mals fins.
  pandemònium, íd.
  conciliàbul, íd.
  assentada (del castellà, en lloc de seguda, usat en documents de la prerenaixença)
  comitiva, reunió de persones per anar a un lloc.
  acompanyament, reunió de les persones que acompanyen algú.
  comissió (→), reunió de persones delegades.
  sanedrí (fig. i iròn.), reunió de persones que discuteixen de qüestions religioses.
  sàbat (fig. i iròn.), reunió de gent viciosa. Compareu: bacanal, orgia
  vetllada, reunió que es fa al vespre entre familiars o amics.
  cenacle, colla literària, política, artística, etc.
  tertúlia, reunió d'amics.
  penya (≠ pinya), reunió d'amics, en un cafè.
  prohomenia, reunió de prohoms.
  senat (fig.), reunió de persones d'alta jerarquia o de molta edat.
  sinaxi, reunió de fidels cristians; per ext., reunió de persones de bona llei.
  concentració. Hi hagué una important concentració de gent obrera.
  míting, reunió pública per a discutir d'assumptes socials i polítics.
  orgue de gats, reunió en què tothom parla i ningú no s'entén.
  olla de grills, íd.
  confederació (d'estats, de nacions autònomes)
  bloc (fig.). El bloc dels partits d'esquerra.© Manuel Franquesa