reunir

 1. unir.
  copular
  adunar
  congriar, reunir formant un tot per acumulació de diversos elements. Congriar una fortuna
  col·legir, reunir, en un recull, extractes de llibres, etc.
  cabdellar (fig.), reunir gent a un fi determinat.
  aterrossar, reunir parts d'una cosa formant un terròs o terrossos.
  confondre, reunir coses anàlogues de manera que hom no pot distingir les unes de les altres. El Segre i l'Ebre confonen llurs aigües.
  barrejar. Heu barrejat els meus llibres amb els vostres.
  agrupar
  ajuntar (→)
  acoblar. Acoblar el mascle i la femella.
  conglutinar
  englobar, reunir en un sol tot.
  conglobar
  aglomerar
  conglomerar
  aplegar. Aplegar dades.
  congregar
  arreplegar o replegar. En aquella taverna s'hi arreplega tota la purrialla del barri.
  amassar. La gent es va amassar al voltant de l'emissari.
  acumular (→)
  atropar, reunir formant colla, tropa.
  acollar (≠ collar), reunir formant colla.
  arramadar o enfolcar, reunir en un ramat o com en un ramat.
  regimentar, reunir formant un regiment. El capitost va regimentar aquell estol de voluntaris.
  arremolinar, reunir, esp., les ovelles en un ramat.
  concentrar (tropes, el poder, etc.)
  recollir, reunir coses disperses, especialment per no deixar-les perdre, etc.; reunir les aigües de la pluja en una cisterna.
  tresorejar (diners; fig. virtuts)
  codificar (lleis)
  compilar, reunir en una sola obra materials o documents trets d'altres llocs.
  confederar, reunir estats en una confederació.
  sindicar, reunir obrers en sindicats.
  sintetitzar, reunir idees, teories, etc., en una síntesi.
  Antònims: Escampar. Dispersar. Dispergir.
 2. (reunir-se pron.)
  escamotar-se
  arraïmar-se
  arramellar-se
  amunionar-se
  arruar-se, reunir-se formant un riu o com un riu.
  apomar-se
  eixamenar-se, reunir-se formant una munió.
  entroncar-se (dos camins, dues línies de ferrocarril)
  fer rotlle a part, reunir-se, alguns, distanciant-se dels altres.
  Antònims: Separar-se. Desbandar-se.© Manuel Franquesa