sempre

 1. tostemps o tothora
  a tota hora, a totes hores o a qualsevol hora
  en tot temps
  en tots els casos o en tot cas
  ara i sempre
  sense parar
  incessantment
  nit i dia
  immancablement o infal·liblement
  constantment
  contínuament
  inveteradament
  crònicament
  perpètuament
  tota la vida
  des del ventre de sa mare
  des que el món és món
 2. Sempre que (conj. condicional; es construeix amb el verb en subjuntiu):
  Tota vegada que. Tota vegada que ho desitgis, vine'm a veure, sempre que ho desitgis...
 3. Per sempre: Eternament (→). A perpetuïtat. Per sempre més. Sense límit (o fi, o terme).© Manuel Franquesa