tauler

escaquer, tauler d'escacs o de dames.
apuntador, tauler on hom marca els punts guanyats pels diversos jugadors, els preus de les cotitzacions a la borsa, etc.
taula. Posar un anunci a la taula d'avisos.
plafó, tauler gran emprat en diverses apliacions tècniques, arquitectòniques, etc.
panell, íd.
panell publicitari, tauler de grans dimensions per a propaganda.
tanca publicitària, íd.
Compareu: placa


© Manuel Franquesa