temps

 1. duració
  transcurs
  espai
  període
  era
  època Compareu: el passat, el present, l'esdevenidor
  interval o entrevall, espai de temps entre dos esdeveniments.
  marge, espai de temps concedit a algú per obrar.
  lleure, en la frase tenir lleure, tenir temps.
  eternitat (hiperb.), un temps molt llarg. Feia una eternitat que no ens havíem vist.
  respit, temps concedit per a diferir l'execució d'una cosa. Em demanava sis mesos de respit per a pagar-me el que em devia.
  termini, íd. (→)
  hora. És hora de dinar. Ara no és hora de fer això.
  oasi (fig.), temps de descans en mig de greus treballs.
  messes o sega, el temps de la sega.
  sobretaula, el temps que hom resta a taula després de dinar.
  anadura, temps emprat per a anar, caminant a pas normal, a una distància determinada. I Nos, abraçats amb l'altar, ploràrem tan fort i tan de cor que, per anadura d'una gran milla, no ens poguérem departir d'aquell plorar ni de l'altar. (Crònica de Jaume I, citat per Alc.)
 2. Estat de l'atmosfera.
  oratge, temps, estat de l'atmosfera.
  temperatura
  intempèrie, inclemència del temps.
  octubrada, temps propi de l'octubre.
  februra, temps rúfol, com el que sol fer el febrer.
  marçada, temps propi del març, mal temps.
  minves de gener, en què sol fer bonança.
  sec, temps sec. Ja fa massa dies que fa sec.
  temperi, mal temps.
  temps de llops, temps molt dolent.
  ora, temps suau i tranquil.
  bonança, temps bo.
  malabonança, mal temps.
  maltempsada, íd.
  rufa o rufaga, temps de neu i vent.
  terbolina, temps revolt i tempestuós.
  llevantada, mal temps portat pel vent de llevant.
  Fer mal temps: Rufejar. Febrejar. Marcejar. Abrilejar (a l'estiu).
 3. En música: Aire, temps accelerat o lent amb què hom executa una obra musical.
  Indicació del temps, en un escrit, etc.: Data.
 4. Perdre el temps: Musar, perdre el temps en coses que no s'ho valen.
  Tenir temps: Lleure-li (a algú de fer una cosa). Tenir lleure. Tenir l'avinentesa. Antònims: Tenir (o portar) pressa. No trobar el moment (de fer una cosa).
  Al mateix temps: Ensems. Simultàniament. De passada.
  Amb el temps: A carrera llarga.
  Temps ha: Temps enrere. Ça enrere. De llarga mà.© Manuel Franquesa