testament

Testament hològraf, escrit tot ell de mà del testador.
les darreres (o les últimes) voluntats
Compareu: codicil: afegitó d'un testament.


© Manuel Franquesa